Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

คำขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่
 

some1

                  “ หลวงพ่อซำนำทางสว่างใจ ตลาดใหม่เรืองรุ่งมุ่งจักสาน เกษตรชีวภาพทำมานาน สร้างหลักฐานภูมิใจใฝ่คุณธรรม ”

 

ประวัติโดยสังเขป

ABT1

          

       ตำบลตลาดใหม่ แต่เดิมนั้นรวมอยู่กับตำบลห้วยคันแหลน มีพื้นที่ 10.00 ตารางกิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ. 2525 แยกตัวออกจากตำบลห้วยคันแหลน ตั้งเป็นตำบลตลาดใหม่โดยแบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีวัด 1 แห่ง ชื่อวัดตลาดใหม่ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่สมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2210 และได้กลายเป็นสภาพวัดร้าง มีโคกเป็นอุโบสถปรากฏอยู่ ชาวบ้านเรียกว่า วัดโบสถ์บ้านกระเดื่อง เพราะตั้งอยู่ที่บ้านกระเดื่อง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ประชาชนได้มาสร้างตลาดใหม่ใกล้บริเวณวัดนี้ จึงเรียกหมู่บ้านนี้เป็นบ้านตลาดใหม่และได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้น จึงตั้งชื่อวัดตลาดใหม่ และต่อมาได้เรียกนามวัดว่า วัดตลาดใหม่เวฬุวนาราม เนื่องจากเดิมบริเวณวัดมีป่าไม้ไผ่มาก
 

logo

        ที่มาของเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ หลังคาวัด หมายถึง หลังคาวัดตลาดใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการคมนาคม การค้าขาย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลตลาดใหม่ วงกลม 10 วง หมายถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งหมด 10 คน วงกลม 10 วง จึงเปรียบเสมือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน และวงกลมแต่ละวงซ้อนเหลื่อมกันนั้น แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกทุกคน

 

Contribute!