Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่  (Vision)

          “เกษตรปลอดสารพิษ ปลูกจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชดำริ สดุดีวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ สืบสานงานศิลปวัฒนธรรม นำหลักธรรมาภิบาล บริหารด้านการศึกษา ประชาปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ ”

 

 

v 1 p6  p5 v 16

 

คำขวัญพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

มีจิตสาธารณะ  เต็มใจบริการ  พัฒนางานเพื่อประโยชน์สุขประชาชน

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.   ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมปลอดสารพิษ

2.   ส่งเสริมและป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน

3.   จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน

4.   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ

5.   จัดให้มีและบำรุงรักษา ปรับปรุงคันคูน้ำ ระดับแปลงนา

6.   จัดให้มีและบำรุงรักษาสนามกีฬา สวนสุขภาพหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

7.   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่น

8.   สร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.   เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมปลอดสารพิษ

2.   เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

3.   เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

4.   เพื่อประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสามารถติดต่อคมนาคมได้ในทุกฤดูกาล

5.   เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึงในฤดูแล้ง

6.   เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสนามกีฬา สวนสุขภาพหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้มาตรฐาน

7.   เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

8.   เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

9.   เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

10. เพื่อส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม และการสร้างงานเพิ่มขึ้น

11. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเตรียมรองรับการถ่ายโอนด้านการศึกษาท้องถิ่น

 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ

1.1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และ ท่อระบายน้ำ

1.2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา

1.3. ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

1.4.  พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ            การท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหา -  ความยากจน

2.1. พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน

2.2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรม

2.3 การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

3.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

 

3.1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.2. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

3.3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

3.5  การระงับและป้องกันโรคติดต่อ

3.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2. การป้องกัน รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5.1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.2. พัฒนาองค์กรและบุคลากร

5.3. ปรับปรุงการพัฒนารายได้ของ อบต.

5.4. ปรับปรุงการบริหารงานทั่วไป

5.5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Contribute!