Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

Display # 
Title Author Hits
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 Written by Super User 46
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ2563 Written by Super User 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 Written by Super User 63
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ พ.ศ.2562 Written by Super User 97
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Written by Super User 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 Written by Super User 98
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Written by Super User 110
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Written by Super User 126
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ Written by Super User 109
เอกสารประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่ Written by Super User 120
Contribute!