Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

Display # 
Title Author Hits
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ2563 Written by Super User 10
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 Written by Super User 11
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ พ.ศ.2562 Written by Super User 43
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Written by Super User 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 Written by Super User 47
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Written by Super User 50
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Written by Super User 62
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ Written by Super User 50
เอกสารประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่ Written by Super User 67
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี 2561-2563 Written by Super User 47
Contribute!