Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่
somtob

นายสมทบ  สวนศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


da
  นายดา  ระรวยรื่น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


 

bunchu  natinee
       นายบุญชู  คงสุวรรณ์
       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
          นางณัฏฐิณีย์  รักเชื้อสาย
        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
 autid  sommay payom
        นายอุทิศ  ปิ่นวิเศษ
       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
        นางสมหมาย  ศรีชื่น
        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
        นายพยอม  ทองนิล
       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

Contribute!