Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

 

 dean1
นางสาวเดือนเพ็ญ  ชมป้อม
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

nit nut prapawit  chawarit
     นางสาวจิดาภา  แก้วมณี
        นักทรัพยากรบุคคล
       นางสาวโชติกา  ภู่พัทน์
         เจ้าพนักงานที่ธุการ
      นายภาวิศ  สรรเสริญ
         นิติกรปฏฺิบัติการ
       นายเชาวลิต  ขำมณี
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏฺิบัติการ
fren tor  bad  ying
   นางสาวณิชนันทน์  ม่วงแก้ว
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ 
     นางสาวกันทิมา  โตสวัสดิ์
         ผช.นักวิเคราะห์ฯ
       นายสมบัติ  ไพรสันต์
     ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
    น.ส.วรรษพร  งามละมัย
     ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
 tanin  n juk p juk
      นายธานินทร์  เรืองเวช
        พนักงานดับเพลิง 
       นายสมชาย  บรรจงพินิจ
 พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

         
      นางสมใจ  กลิ่นปลาด
               แม่บ้าน 

 

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

Contribute!