Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

 

 dean1
นางสาวเดือนเพ็ญ  ชมป้อม
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

nit nut tor  bad
     นางสาวจิดาภา  แก้วมณี
        นักทรัพยากรบุคคล
       นางสาวโชติกา  ภู่พัทน์
         เจ้าพนักงานที่ธุการ
     นางสาวกันทิมา  โตสวัสดิ์
         ผช.นักวิเคราะห์ฯ
       นายสมบัติ  ไพรสันต์
     ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
fren n juk  ying
    นางสาวสิริมาส  ม่วงแก้ว
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
     นายสมชาย  บรรจงพินิจ
 พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
       
         พนักงานขับรถยนต์ 
    น.ส.วรรษพร  งามละมัย
     ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
 tanin p juk
      นายธานินทร์  เรืองเวช
        พนักงานดับเพลิง 
        
         
      นางสมใจ  กลิ่นปลาด
               แม่บ้าน 

 

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

Contribute!