Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา


lek2
นางสุรินทร์ทิพย์  เรือนสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

juntima tipawan  huk
  นางสาวจันธิมา  พงษ์ประสิทธิ์
   นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการ
  นางสาวทิพวรรณ ภาสกรภิญโญ
  จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
    นางสาวภัทรภร  ภู่สุวรรณ์
          นักวิชาการพัสดุ 

 

nee ray1 kad
         นางวรรณี  แสงรื่น
 ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
        นางสุวิมล  เย็นใจ
 ผช.ปฏฺิบัติงานการเงินและบัญชี
    นางสาวเกศริน  สุวรรณ์
  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

หนังสือราชการ สถ.

Contribute!