Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา


lek1 
นางสุรินทร์ทิพย์  เรือนสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

juntima huk
  นางสาวจันธิมา  พงษ์ประสิทธิ์
   นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการ
    นางสาวภัทรภร  ภู่สุวรรณ์
          นักวิชาการพัสดุ 

 

nee kad
         นางวรรณี  แสงรื่น
 ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    นางสาวเกศริน  สุวรรณ์
  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

หนังสือราชการ สถ.

Contribute!