Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

 

boy111
นายศรายุทธ  แสงนาค
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

kik mou jan
       นายสาธิต  ป่าใหญ่
   นักวิชาการศึกษาปฏฺบัติการ
    นางสาวจันทิมา  ระรวยรื่น
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
   นางสาวนวลจันทร์  กุลมา
             ครู คศ.2

 

patcha1 kop1 bonut
     นางสาวพัชชา  เอี่ยมมงคล
      ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
    นายกอบศักดิ์  ห่อไธสง
   ผู้ช่วยปฏิบัติงานสันทนาการ
   นางสาวนัฐติยา  เขียวฉอ้อน
          ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 

nut pa ri
     นางสาวณัฐริกา  ช้างเชื้อ
              ผู้ดูแลเด็ก
            นางอุไรวรรณ  บุญมาก
 แม่บ้าน ศพด.อบต.ตลาดใหม่

หนังสือราชการ สถ.

Contribute!