Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

boy
นายศรายุทธ  แสงนาค
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

paey jantima jan
      นางสาวโชคศิริ  พันธ์ศิริ
        นักวิชาการศึกษา
    นางสาวจันทิมา  ระรวยรื่น
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
   นางสาวนวลจันทร์  กุลมา
             ครู คศ.1

 

 

aed pa ri
     นางสาวพัชชา  เอี่ยมมงคล
       ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
            นางอุไรวรรณ  บุญมาก
 แม่บ้าน ศพด.อบต.ตลาดใหม่

หนังสือราชการ สถ.

Contribute!