Get Adobe Flash player

ค้นหา

aum

ว่าที่ ร.ต. อภิวัฒน์  รอดทิม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่
เบอร์โทร 0 3561 0756 ต่อ108
 

sap

นายชัยพร  คำแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 0 3561 0756 ต่อ107

lek1  boy  sap111
   นางสุรินทิพย์  เรือนสุข
    ผู้อำนวยการกองคลัง
   นายศรายุทธ  แสงนาค
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
      นายชัยพร  คำแก้ว
  รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

 

dean1 pong
นางสาวเดือนเพ็ญ  ชมป้อม
       หัวหน้าสำนักปลัด 
  นายพงษ์ศักดิ์  หมวกกุล
    ผอ.กองสวัสดิการฯ

 

 

 

Contribute!