พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่แงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2562

duty sao